ARBORIST SKÅNE ARBORIST SKÅNE

INTEGRITETSPOLICY

Begär en kostnadsfri offert för trädfällning i Skåne

1. Om Arborist Skåne

Hemsidan arborist-skåne.se ägs och förvaltas av UNIWASH Svenska AB, benämnt som UNIWASH i texten nedan.

Telefon: 0722 215 115

E-post: info@digitallandlord.se

Hemsidan fungerar som en offert-webbsida och informationsportal med fokus på att sammanföra privatpersoner och/eller företag (benämnda ”beställaren”) med noggrant granskade arborister (benämnda ”arborister”). Att fylla i sidans formulär för att skapa en förfrågan till arborister är helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser att göra köp. När en förfrågan har vidarebefordrats från UNIWASH till arboristerna, är det upp till arboristerna och beställaren att fortsätta sin dialog och besluta om eventuellt samarbete, varvid UNIWASH roll avslutas.

2. Granskade arborister

För att säkerställa beställarens trygghet, ställer UNIWASH höga krav på sina samarbetspartners. I vår kvalitetskontroll granskar vi bland annat följande:

Ekonomi

 • Företaget ska ha en solid finansiell ställning som möjliggör genomförandet av projekt utan risk för avbrott på grund av ekonomiska utmaningar. UNIWASH genomför en noggrann kreditvärdering och bedömning av betalningsförmågan genom UC AB Sverige.

  För att uppfylla våra krav ska företaget minst ha en riskklassificering på nivå 3. I händelse av att ett företag saknar denna klassificering eller har en lägre ranking, eller för nystartade företag, kommer vi att göra en individuell bedömning. Företaget kan stärka sin ekonomiska kapacitet genom att till exempel presentera information om moderbolaget eller annan behörig garant, eller genom att tillhandahålla ett revisorsintyg som visar en ekonomisk styrka motsvarande kreditbetyget.

  I samband med den ekonomiska granskningen kommer vi även att kontrollera att företaget innehar en F-skattsedel för att säkerställa överensstämmelse med gällande skatteregler. Detta bidrar till att skapa en trygg och transparent affärsmiljö för både arborist-skåne.se och de kopplade arboristerna.

Avtalsvillkor

 • För att kunna ta emot förfrågningar från arborist-skåne.se och bli en del av vårt nätverk ingår företaget ett avtal med UNIWASH. Genom att ingå detta avtal intygar företaget att de efterlever branschregler från relevant myndighet, samt överensstämmer med gällande svensk lagstiftning.

  Det är viktigt att notera att UNIWASH inte aktivt kontrollerar företagets innehav av avtalsförsäkringar, garantier eller certifikat. Denna ansvarsfråga lämnas till beställaren, och denne uppmanas att självständigt granska och verifiera dessa aspekter innan de ingår i ett samarbete med företaget. Detta säkerställer en transparent och ansvarsfull affärsrelation mellan arborist-skåne.se och de kopplade arboristerna.

Kundomdömen

 • Vår granskning av kundrecensioner sträcker sig över flera plattformar, inklusive Google’s recensionssystem, Reco, Hitta, Facebook (recensioner), Eniro och Trustpilot. Det är viktigt att notera att UNIWASH inte tar ansvar för individuell kundnöjdhet med arbetsprocessen eller det slutliga resultatet för de som använder vår offerttjänst.

  För att bli en del av vårt nätverk och vara listade som anslutet företag förväntas företaget erhålla positiva omdömen. Dessa betyg bidrar till att skapa en pålitlig och förtroendeingivande plattform för användarna på arborist-skåne.se.

  I situationer där recensioner saknas, strävar UNIWASH efter att i möjligaste mån kontakta tidigare referenser. Detta säkerställer att vår plattform förblir informativ och hjälper användare att fatta välgrundade beslut när de väljer en arborist från vårt nätverk.

Expansionsområden och Ny Samverkan

 • I de fall då en beställare befinner sig på en plats där UNIWASH ännu inte har etablerat samarbeten med företag, tar vi initiativet att kontakta nya potentiella företag med förfrågningar. Även i dessa situationer genomförs en noggrann granskning av företagen baserat på tidigare nämnda parametrar. Det är dock viktigt att notera att i dessa fall ingås inget formellt avtal mellan företaget och UNIWASH.

  Detta tillvägagångssätt möjliggör en dynamisk expansion av vårt nätverk och ger beställare tillgång till arborister även på platser där vi ännu inte har etablerade samarbeten. Genom att granska företag även i dessa situationer strävar vi efter att säkerställa kvalitet och pålitlighet i de tjänster som erbjuds via arborist-skåne.se.

3. Ansvarsbefrielse

UNIWASH fungerar inte som delaktig part eller juridisk enhet i affärsöverenskommelser som ingås mellan beställare och företag. Vid eventuella tvister mellan beställare och företag, såsom missförstånd i avtal, skador, tvister gällande utfört arbete eller utebliven betalning, fråntar sig UNIWASH allt ansvar.

I händelser som kan härledas till arborist-skåne.se, såsom felaktig information eller otillfredsställande utfört arbete, har beställaren ingen rätt att kräva UNIWASH på ersättning för ekonomisk eller annan skada. Detta tydliggör att UNIWASH inte bär något ansvar för de affärsrelationer och överenskommelser som uppstår mellan beställare och företag på vår plattform.

4. Cookies och personlig information

Den aktuella webbplatsen (https://arborist-skåne.se) applicerar mekanismer för kakor för att dokumentera användarens webbläsarinställningar, med målsättningen att möjliggöra optimal användarupplevelse. Diverse temporära kakor, som automatiskt raderas vid avslut av webbläsarsession, används för detta ändamål. Permanent lagrade kakor installeras på användarens enhet och innehåller viktig information för webbplatsens funktionalitet. Uttryckligt samtycke kan krävas för lagring av vissa kakor, och detta samtycke är återkalleligt av användaren när som helst.

Utöver kakor aggregeras information om webbplatsbesökare, inklusive data insamlad vid ifyllande av formulär som innehåller personlig information såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information förvaras på en säker server för att underlätta ägarens användning i kommunikation med användarna.

All insamlad information på denna webbplats är endast åtkomlig för auktoriserade individer och används uteslutande av webbplatsens ägare i enlighet med gällande dataskyddslagar och sekretessbestämmelser.

5. Rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

UNIWASH innehar följande rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) avseende behandling av personuppgifter:

 • Rätt till information om hur dina kontaktuppgifter behandlas.
 • Rätt till dina registrerade kontaktuppgifter hos oss inom en acceptabel tidsram i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter.
 • Rätt att begära radering av dina kontaktuppgifter.
 • Rätt att begränsa hur denna webbplats får använda dina kontaktuppgifter.

För att utöva någon av dessa rättigheter, inklusive att begära korrigering, radering, tillgång, information om behandlingen av dina uppgifter eller begränsning av användningen av dina uppgifter på denna webbplats, vänligen skicka en e-post till info@digitallandlord.se. Denna åtgärd följer de lagliga kraven och regleringarna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

6. Formulär enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Genom att fullborda och skicka in ett formulär på vår webbplats, bekräftar ni härmed ert samtycke till att vi, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och denna integritetspolicy, får behandla och dela era personuppgifter med utvalda arborister som är kapabla att hantera ert specifika ärende. Syftet med denna delning är att underlätta processen för er att hitta den mest lämpliga arboristen för era behov, baserat på de krav och önskemål ni angivit.

Vi åtar oss att noggrant välja endast de arborister som uppfyller våra höga standarder för dataskydd och integritet. Vidare garanterar vi att era personuppgifter endast kommer att delas med dessa utvalda tredje parter i det uttryckliga syftet att assistera er i att hitta rätt arborist, och för inga andra ändamål.

För att skydda era personuppgifter, kommer vi att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig tillgång, användning, ändring eller röjande av era personuppgifter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att genomföra regelbundna säkerhetskontroller och säkerställa att alla tredje parter som vi delar uppgifter med också genomför adekvata skyddsåtgärder för att skydda era uppgifter. Vi kommer inte under några omständigheter att dela era personuppgifter med andra parter utöver de som specificeras, utan ert uttryckliga samtycke.

7. Utökad rättighet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Genom att acceptera denna integritetspolicy ger du ditt uttryckliga samtycke till att vi får dela dina personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter, inklusive andra företag, för specifika ändamål som anges här. Syftena med denna delning inkluderar, men är inte begränsade till, att förbättra vår service, erbjuda personaliserade erbjudanden och upplevelser, samt för att underlätta transaktioner och kommunikation mellan dig och dessa tredje parter. Vi åtar oss att endast dela dina uppgifter med tredje parter som uppfyller höga dataskyddsstandarder och som är i linje med denna policy och tillämplig lagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR).

8. Ansvarsfriskrivning

De publicerade artiklarna på webbplatsen är avsedda att öka förståelsen för beställarna. UNIWASH arbetar aktivt för att säkerställa korrektheten i webbplatsens innehåll, men kan inte lämna några garantier i detta avseende. Detta gäller särskilt vid förändringar av forskning och mekanisk utveckling kring trädvård. Om det skulle finnas material på webbplatsen som inte är korrekt äger inte beställaren rätt att ställa krav på UNIWASH. Vi strävar efter att vara en pålitlig informationskälla för att bistå beställare att hitta relevant och användbar information. Denna ansvarsfriskrivning utgör en integrerad del av vårt åtagande för öppenhet och korrekt information på arborist-skåne.se.

9. Befrielsegrunder (Force Majeure)

I händelse av att underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser har sin grund i en s.k. befriande omständighet (force majeure), befrias UNIWASH från påföljd för sådan underlåtenhet. Dessa befriande omständigheter inkluderar, men är inte begränsade till, naturkatastrofer, krig, strejker, myndighetsbeslut och andra extraordinära händelser som ligger utanför rimlig kontroll.

Det är av yttersta vikt att notera att UNIWASH ska underrätta berörda parter om förekomsten av force majeure och vidta rimliga åtgärder för att minimera påverkan av sådana omständigheter. Denna befrielse från påföljd tillämpas endast under tiden då force majeure omständigheterna råder och hindrar fullgörandet av förpliktelserna.

10. Ändringar av villkor

Villkoren för användning kan revideras av UNIWASH i händelse av identifierade behov eller om lagstiftning kräver sådana anpassningar. Vid sådana ändringar ges ingen förhandsinformation till beställarna, och det är beställarens eget ansvar att regelbundet granska och vara väl informerad om de aktuella villkoren.

Denna möjlighet till förändring innefattar inte bara eventuella justeringar i juridiska förpliktelser utan kan även omfatta anpassningar i syfte att förbättra tjänster, reflektera ändringar i verksamhetens omfattning eller möta nya lagkrav. För att säkerställa att beställarna är medvetna om eventuella förändringar rekommenderas det starkt att de noggrant granskar villkoren regelbundet.

Vid frågor om förändringar eller önskemål om ytterligare förklaringar är beställare välkomna att kontakta UNIWASH för att erhålla ytterligare information och klarhet gällande de aktuella villkoren för användning. Detta strävar efter att upprätthålla en transparent och öppen kommunikation angående eventuella justeringar och deras inverkan på användarupplevelsen på arborist-skåne.se.

Kundtjänst

Begär en kostnadsfri offert från Arborist Skåne

Genom att använda denna webbplats godkänner du till vår integritetspolicy.